REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO METALLEO.PL

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Poniższy Regulamin stanowi integralną cześć wszystkich umów zawieranych na portalu Metalleo.pl przez Portmetal sp. z o.o. lub pośrednio przez portal w drodze przyjęcia przez TSR Poland sp. z o.o. Oferty złożonej przez Użytkownika. Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające lub uzupełniające poniższe zapisy stanowią część umów wyłącznie w przypadku ich uzgodnienia w drodze pisemnej. Przy wykładni pojęć zawartych w niniejszych warunkach uzupełniająco znajdą zastosowanie w razie wątpliwości obowiązujące warunki INCOTERMS 2010. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul.

1. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

Portal Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym metalleo.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Oferty jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie; Korzystanie z portalu internetowego www.metalleo.pl przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wyświetlania i obsługi strony internetowej.

Treść – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Portalu Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie portalu Metalleo.pl, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie jako podmiot niezarejestrowany;

Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Ofert i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Oferty, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika ujętych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych między TSR Poland sp. z o.o., a Użytkownikiem oraz przepisy dotyczące świadczenia przez Portmetal sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i Politykę Prywatności;

Dostawa Towaru – umowa zlecenia usługi transportu do magazynu TSR Poland sp. z o.o. zawarta pomiędzy TSR Poland sp. z o.o., a podmiotem trzecim (firmą transportową), której koszt pokrywa Użytkownik;

Konsument – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedający – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży z TSR Poland sp. z o.o. lub podjął działania zmierzające do zawarcia takiej umowy poprzez wyrażenie woli otrzymania oferty.

Kupujący – TSR Poland sp. z o.o., ul. Budowlanych 6/1a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 364086, NIP 5562722971, REGON 340799758, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000,00 zł.

Towar – metale kolorowe oferowane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Internetowego do nabycia przez Kupującego. Przez metale kolorowe rozumie się metale nieżelazne takie jak magnez, aluminium, tytan, cynk, kadm, cyna, ołów, bizmut, cyrkon, kobalt, nikiel, miedź, pallad, srebro, platyna, złoto, molibden, tantal lub wolfram;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Portalu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Na treść Umowy Sprzedaży składa się Oferta (w przypadku wskazanym w pkt. 7 podpunkt 5 regulaminu) lub raport (w przypadku wskazanym w pkt. 7 podpunkt 4 regulaminu) oraz niniejszy regulamin. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca złożenie Oferty przez Użytkownika, jak również zamieszczenie Treści w Portalu Internetowym;

Usługodawca – Portmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705467, o numerze REGON 368826769, NIP 5213803458;

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Portalu Internetowego;

Oferta – deklaracja woli sprzedaży Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Portalu Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika oraz precyzującą Towar i miejsce jego odbioru.

2. Zasady funkcjonowania portalu Metalleo.pl

Portal Metalleo.pl działa na zasadzie ofertowej, w ramach której Użytkownik portalu wypełnia elektroniczny formularz wraz z deklaracją Towaru oferowanego do nabycia przez Kupującego (Oferta), a Kupujący organizuje na koszt Użytkownika transport zadeklarowanej ilości towaru do swojej siedziby, gdzie następuje sprawdzenie towaru, a następnie jest składany Użytkownikowi portalu raport, który Użytkownik może zaakceptować lub też nie.

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są pod adresem www.metalleo.pl/regulamin/

Użytkownik w trakcie składania Oferty zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny, który jest dostępny w Portalu Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Metalleo.pl danych koniecznych do identyfikacji Użytkownika oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W formularzu należy wpisać imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu i adres odbioru Towaru.

Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może także zarejestrować indywidualne Konto w portalu Metalleo.pl w ramach którego może składać Oferty, zawierać Umowy Sprzedaży, przejrzeć historię zawartych umów lub złożonych ofert, a także zamieszczać Treści;

Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług w zakresie odbioru Towaru od Użytkownika, a także stanowi Ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa o świadczenie usług wygasa z chwilą, gdy:

– Użytkownik cofnie złożoną w Portalu Internetowym Ofertę poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji na Portalu w zakładce moje konto lub przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@metalleo.pl;

– Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony;

– Użytkownik wprowadzi nieprawdziwe dane w formularzu lub dane uniemożliwiające odbiór Towaru.

Usługodawca prowadzi działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Oferty.

3. Oferta

Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Oferty przez TSR Poland sp. z o.o. w formie wiadomości e-mail. E-mail potwierdzający złożenie Oferty przez Użytkownika nie jest równoznaczny z przyjęciem Oferty.

Ogólne Warunki Sprzedaży Użytkownika obowiązują wyłącznie w przypadku złożenia przez TSR Poland sp. z o.o. lub Usługodawcę uprzedniej pisemnej zgody na ich treść oraz zastosowanie do zawieranych umów.

Modyfikacja treści Oferty lub innych oświadczeń składanych przez Użytkownika, bez pisemnej zgody TSR Poland sp. z o.o. lub Usługodawcy na modyfikacje ich treści jest nieważna.

Oferta złożona przez Użytkownika uprawnia TSR Poland sp. z o.o. do złożenia do firmy przewozowej zlecenia wykonania usługi transportu Towaru od Użytkownika do siedziby TSR Poland sp. z o.o., której koszt jest tymczasowo pokrywany przez TSR Poland sp. z o.o.

Jeżeli Sprzedającym jest przedsiębiorca, brak odpowiedzi na przedstawioną Ofertę w terminie 14 dni będzie równoznaczny z jej akceptacją.

Sprzedający zobowiązany jest zaakceptować lub odrzucić Ofertę niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania jej od Kupującego.

W razie odrzucenia Oferty przez Sprzedającego zobowiązany jest on niezwłocznie, ale nie później, niż w terminie 3 dni, odebrać Towar od Kupującego.

Kupujący może obciążyć Sprzedającego kosztami magazynowania Towaru nieodebranego zgodnie z powyższym zastrzeżeniem po aktualnej stawce wskazanej na Portalu w stopce informacyjnej.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia Oferty Użytkownika przez TSR Poland sp. z o.o. lub w momencie akceptacji raportu przesłanego do Użytkownika.

4. Dostawa Towaru

Usługodawca, po otrzymaniu Oferty od Użytkownika, przekaże Ofertę do TSR Poland sp. z o.o., która zorganizuje transport Towaru od Użytkownika do TSR Poland sp. z o.o.. Koszt transportu Towaru pokrywa Użytkownik, zgodnie z kwotą wskazaną na Portalu w momencie złożenia Oferty.

Koszt transportu będzie płatny w terminie 15 dni od złożenia przez Użytkownika Oferty na rachunek bankowy wskazany we wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Oferty na Portalu.

W przypadku zawarcia przez Użytkownika i TSR Poland sp. z o.o. umowy sprzedaży, strony wyrażają zgodę na potrącenie kosztów transportu płatnych przez Użytkownika z kwotą należną Użytkownikowi z tytułu umowy sprzedaży.

5. Cena i zapłata za towar

Cena wskazana w Ofercie Użytkownika złożonej za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie www.metalleo.pl jest wiążąca dla stron.

Cena zostanie uiszczona w terminie 30 dni, liczonym od dnia otrzymania akceptacji raportu  lub od dnia akceptacji Oferty przez TSR Poland sp. z o.o.

Uzgodniona cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie PLN.

6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy Sprzedaży.

Konsument może, ale nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszych Ogólnych Warunków. Oświadczenie należy przesłać na adres TSR Poland sp. z o.o., ul. Budowlanych 6/1a w Dąbrowie Górniczej lub na adres e-mail: biuro@tsr-pl.com

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczenia stron podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez TSR Poland sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może się wstrzymać ze zwrotem Towaru do momentu otrzymania zwrotu pieniędzy na konto bankowe Kupującego, powiększonego o koszt przesyłki zwrotnej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w zakresie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Ze względu na specyfikę Towaru oraz jego gospodarcze zastosowanie, Towar może zostać połączony ze sobą lub przetworzony. TSR Poland sp. z o.o. dokona wówczas zwrotu tego samego gatunku Towaru o wartości odpowiadającej Towarowi, który był przedmiotem umowy.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Gwarancja, Przyjęcie towaru, Reklamacja

TSR Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje dostaw wymagających potwierdzenia odzysku i/lub recyklingu zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wszelki dostarczany towar musi być wolny od promieniowania jonizującego, o stopniu przewyższającym naturalne promieniowanie własne stali. Poziom przekraczający naturalne promieniowanie stali, występuje w razie wskazania przez odpowiednie urządzenie mierzące TSR Poland sp. z o.o., promieniowania przekraczającego naturalne promieniowanie tła.

Przekroczenie takiego promieniowania zostanie po dalszej kontroli udokumentowane w protokole badania. W razie stwierdzenia takowego promieniowania, TSR Poland sp. z o.o. będzie upoważnione do wstrzymania rozładunku i odmowy odbioru Towaru objętego takim promieniowaniem i do poinformowania o tym fakcie właściwych organów, jak i Użytkownika.

O ile odpowiedni organ nie zarządzi inaczej, Użytkownik winien w ciągu dwóch dni od poinformowania go o odmowie przyjęcia towaru, przedmiotowy towar odebrać albo zarządzić i dokonać jego utylizacji.

Wszystkie koszty związane z odmową odbioru towaru przez TSR Poland sp. z o.o., koszty transportu powrotnego i utylizacji ponosi Użytkownik. W razie zarządzenia szczególnych środków przez odpowiedni organ (w szczególności segregację, sztukowanie i badanie poszczególnych części dostawy, tymczasowe składowanie na terenie zakładu, transport pod nadzorem, utylizację), wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty ponosić będzie Użytkownik.

Dostarczony towar będzie podlegał badaniu przez TSR Poland sp. z o.o., w celu ustalenia i kontroli jego rodzaju, klasy i właściwości pod względem zgodności Towaru z Ofertą. Wynikiem badania będzie raport udostępniony Użytkownikowi na jego koncie w postaci elektronicznej. Odnośnik do raportu zostanie przesłany Użytkownikowi na jego adres e-mail podany przy składaniu Oferty.

W przypadku wykrycia podczas badania różnicy w wadze Towaru odbiegającej o 10% od wagi wskazanej przez Użytkownika w Ofercie bądź stwierdzeniu przesłania Towaru innej klasy (innego Towaru niż wskazany w Ofercie) w udostępnionym raporcie z badania znajdzie się odnośnik (hiperłącze) umożliwiający Użytkownikowi akceptację badania i zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z raportem lub odmowę akceptacji, co wiąże się z koniecznością odbioru przez Użytkownika Towaru z siedziby TSR Poland sp. z o.o.

W przypadku wykrycia podczas badania różnicy w wadze Towaru odbiegającej o mniej niż 10% w stosunku do wagi wskazanej przez Użytkownika w Ofercie lub braku różnicy, umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem akceptacji Oferty Użytkownika przez TSR Poland sp. z o.o., tj. z momentem przesłaniem Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail wraz z odnośnikiem do raportu na jego adres e-mail podany przy składaniu Oferty.

Stwierdzone w trakcie odbioru lub badania a także ukryte lub wykryte w terminie późniejszym wady dostarczonego towaru, Użytkownik winien usunąć niezwłocznie po wezwaniu TSR Poland sp. z o.o., na własny koszt. Usunięcie wad na wezwanie nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za szkody wywołane dostawą wadliwego towaru. W razie niemożności, niedopuszczalności, niewykonalności usunięcia wady i nie osiągnięto jednomyślnej zgody na dokonanie i wysokość obniżenia ceny Towaru, TSR Poland sp. z o.o. może odstąpić od zawartej umowy i dochodzić roszczeń związanych ze zwrotem poniesionych kosztów z tytułu wykrytej wady.

8. Reklamacja usługi elektronicznej

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania portalu Metalleo.pl oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Portalu Internetowego.

Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Portalu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni.

Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Portalu Internetowego,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
  3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

Użytkownik powinien powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Portalu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać na adres e-mail: biuro@metalleo.pl

Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Portalu Internetowego nie będzie:

– naruszał niniejszego Regulaminu,

– podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

– naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

– dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu.

Użytkownik może wykonać prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres korespondencyjny Usługodawcy lub e-mail: biuro@tsr-pl.eu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się pod odnośnikiem Załącznik nr 1 i został przesłany Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego przy rejestracji konta lub składania oferty adres e-mail.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Podczas rejestracji w Portalu Internetowym Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres odbioru, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownik rejestrując się w Portalu Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usługi, w tym zapewnienia kontaktu między Użytkownikiem, a Usługodawcą i przekazuje złożoną Ofertę do TSR Poland sp. z o.o. za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Oferty oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Usługodawca na życzenie Użytkownika udostępnia dane osobowe Użytkownika TSR Poland sp. z o.o. i firmie transportowej DHL Parcel Polska sp. z o.o. oraz InPost Sp. z.o.o. w celu przetwarzania i realizacji Oferty oraz późniejszego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika (uzupełnienie, sprostowanie, usunięcie, zaniechanie przetwarzania) powinny być zgłaszane na adres e-mail: biuro@metalleo.pl lub bezpośrednio na adres Portmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1a.

11. Pliki Cookie

Podczas wizyty na stronie Portalu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:

– adres IP,

– data i czas wizyty na stronie,

– typ systemu operacyjnego,

– typ i wersja przeglądarki internetowej,

– adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),

– rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Portal korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

12. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie i adresem internetowym http://wiih.org.pl.

Kupujący i Usługodawca nie zgadzają się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823)

13. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem www.metalleo.pl/regulamin/.

Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. Zmiany nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z Ofert złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Portalu.

Wszelkie spory pomiędzy Kupującym lub Usługodawcą, a Użytkownikiem, nie będącym Konsumentem będą rozpatrywane przed sądem właściwym rzeczowo dla TSR Poland Sp. z o.o.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów między Użytkownikiem będącym Konsumentem, a Kupującym lub Usługodawcą jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem rozumie treść tego dokumentu i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres konsumenta

Nazwa przedsiębiorcy: Metalleo

Portmetal Sp. z o.o.

Ul. Budowlanych 6/1a

41-303 Dąbrowa Górnicza

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ……………… umowy dotyczącej sprzedaży  …………………………………………………………………………………………………………………., doręczonego w dniu ………………… Towar proszę odesłać pod adres ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………….. [odręczny podpis]